Om bestyrelsen

Om bestyrelsen


Hvad er en forældrebestyrelse?

Forældrebestyrelsen består af 5 forældrerepræsentanter samt to suppleanter, valgt af og blandt forældrene på det årlige forældremøde. 1 medarbejderrepræsentant valgt af og blandt personalet samt lederen af institutionen.


Hvilke kompetencer har forældrebestyrelsen?

Ansvarlig for at fastsætte principper for institutionens arbejde herunder de pædagogiske principper.

Bestyrelsen har arbejdsgiverkompetencen. Det betyder, at bestyrelsen er overordnet personaleansvarlig, herunder ansættelse og afskedigelse af lederen.

Bestyrelsen har det overordnede økonomiske ansvar for institutionen herunder at fastsætte principper for budgettets anvendelse.

Ansvarlig for at kontrollere at de besluttede opgaver bliver udført.

Pligt til at møde op til bestyrelsesmøderne, der afholdes ca. 6 gange om året.

Pligt til at overholde sin tavshedspligt.

Ret til at blive informeret (få adgang til at sætte sig ind i det stof der arbejdes med 
i bestyrelsen).

Bestyrelsen følger dagtilbudsloven og institutionens egne vedtægter og forretningsorden.


Hvad laver forældrebestyrelsen?

Bestyrelsen skal, i samarbejde med den daglige ledelse og institutionens personale, være med til at udarbejde overordnede mål og principper for det daglige arbejde.

Bestyrelsesarbejdet er et betroet hverv, hvor formålet er at skabe eller bevare en god institution indenfor de rammer, der er givet.

Omdrejningspunktet for arbejdet i bestyrelsen er vores børns trivsel. Fokus er derfor alle børn i institutionen og ikke den enkeltes barn.

Bestyrelsen har indflydelse på institutionens pædagogik/pædagogiske læreplaner, men ikke metode, dette er personale og leders professionelle opgave.

Vores børns vilkår i daginstitutionen, herunder diskussion af børnemiljø.

Kontakt til forældregruppen.

Planlægning af sommerfest & overnatning for skolegruppen.


Hvad kan du bruge forældrebestyrelsen til?

Forældrebestyrelsen er din direkte vej til indflydelse på dit barns institution.

Her kan du gøre opmærksom på generelle ting med fokus på alle børn og ikke det enkelte barns behov – dette skal du snakke med personalet om.

Forældrerepræsentanterne er valgt til at være alle forældres stemme indenfor institutionen. Du kan derfor altid henvende dig til en forældre-repræsentant hvis du har emner der bør diskuteres i bestyrelsen.

Jo større forældreengagement des bedre vilkår for institutionens børn.


Hvor finder jeg ud af hvem der er i bestyrelsen?

Der er valg til det kommende års bestyrelse på det årlige forældremøde i efteråret.

Bag indgangsdøren hænger en liste med navne og kontaktoplysninger på bestyrelsesmedlemmer.


Hvordan kommer jeg med i forældrebestyrelsen?

På det årlige forældremøde i efteråret er der valg til bestyrelsen. Forældre med børn i institutionen er valgbare og har valgret vedrørende forældrerepræsentanterne i bestyrelsen.

Du stiller op til valget, ved at skrive dig på listen, der hænger på opslagstavlen ved indgangsdøren. Du kan stille op som bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode eller suppleant for en 1-årig periode. Du behøver ikke have særlige forudsætninger eller tidligere erfaring med bestyrelsesarbejde. Det vigtigste er at have lysten og være engageret.

Der er ved afstemning én stemme pr. barn i institutionen. Valg til bestyrelsen sker ved simpelt flertal, det vil sige at den/de personer med flest stemmer, er valgt. I tilfælde af stemmelighed, finder der omvalg sted mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på første møde efter valget. Ingen poster er bestemt på forhånd, så alle har mulighed for at vælge formandsposten.

Retten til at være medlem af forældrebestyrelsen ophører ikke ved barnets udgang af institutionen, men ved valgperiodens ophør.